QUOTA DE REUTILITZACIÓ I APORTACIÓ PER MATERIAL

Nou! APORTACIÓ FAMÍLIES per MATERIAL curs 2017/18:

Material dels infants Educació Infantil són 53 €

A Primària els doblers a aportar són:

A primer i segon: 53 euros

A tercer i a quart: 33 euros

A cinquè i sisè: 73 euros/ 33 € Pels qui formen part del programa de REUTILITZACIÓ ( Hi paguen també  la *quota de reutilització de 40€ ).

El motiu d’aquests canvis entre cicles és que en els cursos de primer, segon, cinquè i sisé hi ha assignatures sense llibre, per tant s’ha d’aportar 20 euros per cada una d’aquestes assignatures, que serviran per al material que se li donarà a cada alumne en les citades matèries.

Els doblers de material escolar s´han d´ingressar al nº de Compte de BANKIA

IBAN:  ES3620383289916000091225

Fent constar al CONCEPTE: Nom i llinatges de l’alumne/a i curs. ( No dels pares!!)

Després s´ha de dur el comprovant al/la tutor/a corresponent.

 

*QUOTA REUTILITZACIO 2017_18.pdf