Presentació

Aquí teniu l'enllaç d'un video presentació de la nostra escola:

https://youtu.be/znOdHP3sKqQ

Nou! ✅Tenim previst fer la jornada de portes obertes i informació del procés d'admissió el DIJOUS 27 D'ABRIL de 2023 a les 15:00h.

 

CARACTERÍSTIQUES:

El CEIP SES QUARTERADES és un centre d’Infantil i Primària, d’una línia, amb 3 unitats d’Infantil i 6 de Primària.

El nostre horari lectiu és: 
D'octubre a Maig de 9 a 16 hores. 
Juny i Setembre de 9 a 14 hores.

Els dimecres de 12´30 a 13´30 és el dia de visita de pares i mares.

Aquestes característiques conformen la línia de centre :

 

PROJECTE EDUCATIU:

És una escola oberta a la diversitat, i pretén dur a terme una labor integradora de tots els seus membres.

El centre es declara aconfessional, tot i respectant la llibertat religiosa dels seus membres.

Tractam de donar un caire coeducador a la nostra feina, procurant no crear expectatives diferents a l'alumnat per raons de sexe.

La llengua d’aprenentatge, de comunicació i d'ús administratiu de l'escola és la catalana, tal com es diu al nostre Projecte lingüístic.

El nostre objectiu és que els infants dominin ambdues llengües amb fluïdesa en acabar la Primària i puguin comprendre i expressar- se amb l’anglesa.

Dins el nostre Pla d’Acció Tutorial hi ha detallat el procés del tractament de llengües i la forma d’acollir als infant nouvinguts, castellano-parlants i estrangers per tal que s’integrin el més aviat possible al nou entorn.

Per aquesta mateixa raó a Educació Infantil es contempla un període d’adaptació progressiva dels infants a l’escola.

Tractam de fomentar en l'alumnat els valors propis d'una societat democràtica: solidaritat, respecte, actituds de diàleg, esperit crític, cooperació i responsabilitat, així com els valors personals d'adquisició d'autonomia i creativitat, objectivitat i capacitat per superar les diferents situacions. Per aconseguir-ho, treballam amb caràcter preferent la formació d'hàbits i comportaments socials, sense oblidar la resta de coneixements.( 1 sessió setmanal de gestió de les emocions i una d'expressió oral i ràdio escolar).

Les estratègies metodològiques es basen en el respecte del ritme evolutiu i les capacitats de cada infant, i en el foment de l'actitud crítica i investigadora. Fem servir l'aprenentage cooperatiu a tots els nivells,  fomentant el treball en equip com a RECURS:  per ensenyar i aprendre qualsevol aspecte del currículum  i com a CONTINGUT : per desenvolupar competències comunicatives ( argumentar, dialogar, escoltar ...) i socials ( acceptar crítiques constructives, respectar diferents punts de vista, dialogar, negociar...).

El centre està sempre obert al diàleg i a la participació de tota la Comunitat Educativa.( Figura dels pares delegats).

Oferim als nostres infants la possibilitat d’aprendre la llengua, anglesa, a partir dels tres anys.(Dues sessions) A primària afegim una hora extra de "Speaking" al currículum.

Inculcam els valors de  respecte al medi  i aprendre a estimar i cuidar la natura. ( Hort escolar, col.laboració al projecte Ses Quarterades que m'agraden i sortides a l'entorn proper).

També es fa ús de les TIC, utilitzant l’aula digital com un recurs més per afavorir el seu aprenentatge, a totes les etapes: Infantil i Primària.A la vegada es treballa la competència digital a 5è i 6è (miniportàtils).

Per tal que s’habituïn a menjar el més variat i equilibrat possible un dia a la setmana es berena de fruita.(Dimecres)

Des de 1r de Primària els infants utilitzen l’agenda escolar pròpia com a mitjà de comunicació entre la família i l’escola i per aprendre a organitzar-se i ser autònoms en la seva feina.

L' escola aposta pel treball de les emocions i la mediació escolar per a millorar la convivència al centre i resoldre els conflictes.

Tenim cinc parelles de pati formades per alumnes mediadors de 5è i 6è que han fet una formació d'habilitats d'escolta, empatia i comunicació i que ajuden a la resolució de conflictes entre companys.